Społeczeństwo

Jak protestować żeby nas widziano?

Z pierwszym aktywizmem jest jak z pierwszym scenariuszem, należy go odłożyć głęboko w szufladę lub po prostu spalić. Tak samo trudno mówić o tym, jak to powinno się pisać scenariusze gdy napisało się tylko jeden, nawet jeśli jest on wyjątkowo wybitny.

Jak nie my, to kto, jak nie teraz – kiedy?

Świat zawsze był miejscem złych oraz dobrych uczynków i – niezależnie od kontekstu kulturowego czy historycznego – te pierwsze należało napiętnować, drugie zaś chwalić i stawiać ludziom jako wzór postępowania czy nawet sposób na codzienne życie. Jedną z bardziej szanowanych postaw było zaś niesienie pomocy – zarówno w kontekście jednostkowym, jak i ogólnym.

Poniższe zestawienie prezentuje bardziej i mniej znanych aktywistów ostatniej dekady – ludzi, których mimo różnic w kolorze skóry, narodowości czy wyznawanym światopoglądzie łączy to, co najważniejsze: wiara w lepsze jutro, które można ukształtować własnymi czynami i słowami.

Terapia kon(tro)wersyjna

Poniższy artykuł zawiera przegląd badań i materiałów publicznych dotyczących terapii konwersyjnej (zwanej także terapią reparatywną), która stanowi ogół działań podejmowanych w odniesieniu do osób homo- lub biseksualnych, w celu zmiany ich orientacji na wyłącznie heteroseksualną (Dora, Mijas & Dobroczyński, 2013). Przytoczone publikacje oraz ich autorzy są szczegółowo omówieni w celu zwrócenia uwagi na problem, jaki stanowi prowadzenie terapii, jej stan prawny oraz metodologia użyta w pracach naukowych dowodzących jej skuteczności.

Człowiek wieku XXI

A propos szczęścia, żyjemy podobno w najszczęśliwszych czasach. Bezpieczni, ze stałym dostępem do wody i żywności. Z możliwością podjęcia decyzji o naszej drodze życiowej. Posiadamy prawo wyboru. Nie ma dla nas czegoś takiego, jak granica, zatarły się one zarówno w znaczeniu społecznym, jak i politycznym.

Równowaga Władzy

Często przy definicji trójpodziału władzy zapominamy o równowadze władzy. Każda władza musi być od siebie niezależna, inaczej nie będzie w stanie w pełni wykonywać swoich podstawowych zadań.